DSO

17 871 24 03

Regulamin sesji letniej 2022

Regulamin sesji zaliczeniowej i egzaminacyjnej w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Rzeszowie

Semestr II, rok szkolny 2021/2022

1. Sesja zaliczeniowa odbywa się podczas zajęć 11.06.2022 r., egzaminy z fortepianu i organów – 18.06.2022 r. Egzamin dla roku II z odpowiedzi mszalnych odbędzie się 11.06.2022 r.

2. W celu uzyskania promocji na kolejny semestr nauki należy zdobyć zaliczenia ze wszystkich przedmiotów.

3. Przeniesienie zaliczenia lub egzaminu na inny termin może dotyczyć najwyżej dwóch przedmiotów. W takim przypadku należy złożyć podanie do Dyrektora studium najpóźniej do dnia 11.06.2022 r.

4. W przypadku niezgłoszenia się na egzamin bez usprawiedliwienia (pisemne podanie) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

5. Brak wpisu oceny w dniu 18.06.2021 r. jest równoznaczny z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

6. Oceny niedostateczne (najwyżej z dwóch przedmiotów) należy poprawić w sesji poprawkowej (najpóźniej do trzeciego zjazdu kolejnego semestru).

7. W przypadku oceny niedostatecznej z trzech przedmiotów następuje skreślenie z listy studentów. W uzasadnionych przypadkach uczeń może ubiegać się o możliwość powtórzenia roku.

8. Po zakończonych egzaminach indeksy wraz z kartami egzaminacyjnymi należy złożyć w sekretariacie.

Copyright 2014 © www.dsorzeszow.pl

Realizacja Magico.pl

Do góry