DSO

17 871 24 03

Regulamin letniej sesji zaliczeniowej 2020/2021

Regulamin sesji zaliczeniowej i egzaminacyjnej
w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Rzeszowie

Semestr II, rok szkolny 2020/2021

1. Sesja zaliczeniowa odbywa się podczas zajęć 12.06.2021 r., egzaminy z fortepianu i organów – 19.06.2021 r.

2. Egzamin z odpowiedzi mszalnych dla roku II i III odbędzie się 26.06.2021 r. o godz. 8.30.

3. Promocja na kolejny semestr nauki możliwa jest po uzyskaniu zaliczenia ze wszystkich przedmiotów.

4. Przeniesienie zaliczenia lub egzaminu na inny termin może dotyczyć najwyżej dwóch przedmiotów z bieżącego semestru. W takim przypadku należy złożyć podanie do Dyrektora studium (drogą elektroniczną) najpóźniej do dnia 12.06.2021 r.

5. Uczniowie mający zaległości z poprzedniego semestru mają obowiązek uzupełnienia brakujących zaliczeń do końca bieżącego semestru.

6. W przypadku niezgłoszenia się na egzamin bez usprawiedliwienia (pisemne podanie) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

7. Brak wpisu oceny w dniu 19.06.2021 r. jest równoznaczny z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

8. Oceny niedostateczne (najwyżej z dwóch przedmiotów) należy poprawić w sesji poprawkowej (najpóźniej do trzeciego zjazdu kolejnego semestru).

9. W przypadku oceny niedostatecznej z trzech przedmiotów następuje skreślenie z listy studentów. W uzasadnionych przypadkach uczeń może ubiegać się o możliwość powtórzenia roku.

10. Po zakończonych egzaminach indeksy wraz z kartami egzaminacyjnymi należy złożyć w sekretariacie.

Copyright 2014 © www.dsorzeszow.pl

Realizacja Magico.pl

Do góry