DSO

17 871 24 03

Regulamin sesji zaliczeniowej

Regulamin sesji zaliczeniowej
w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Rzeszowie

Semestr I, rok szkolny 2018/2019


1. Sesja zaliczeniowa odbywa się podczas zajęć 19.01.2019 r., egzaminy z fortepianu i organów – 26.01.2019 r.
2. Chcąc uzyskać promocję na kolejny rok nauki należy uzyskać zaliczenia ze wszystkich przedmiotów.
3. Przeniesienie zaliczenia lub egzaminu na inny termin może dotyczyć najwyżej dwóch przedmiotów. W takim przypadku należy złożyć pisemne podanie do Dyrektora studium najpóźniej w dniu 19.01.2019 r. przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
4. W wypadku niezgłoszenia się na egzamin bez usprawiedliwienia (pisemne podanie) słuchacz otrzymuje ocenę niedostateczną.
5. Brak wpisu oceny w dniu 26.01.2019 r. jest równoznaczny z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
6. Oceny niedostateczne (najwyżej z dwóch przedmiotów) należy poprawić w sesji poprawkowej, która trwa do trzeciego zjazdu kolejnego semestru włącznie, tj. do 16 marca 2019 r.
7. W przypadku oceny niedostatecznej z trzech przedmiotów następuje skreślenie z listy słuchaczy. W uzasadnionych przypadkach słuchacz może ubiegać się o możliwość powtórzenia roku.
8. Po zakończonych egzaminach indeksy wraz z kartami egzaminacyjnymi należy złożyć w sekretariacie.

Copyright 2014 © www.dsorzeszow.pl

Realizacja Magico.pl

Do góry